Sigurimi i jetës i kombinuar

Ngjarje të papritura mund të ndodhin në çdo kohë dhe janë pjesë e përditshmërisë sonë. Me sigurimin e jetës përfitoni mbrojtje
financiare dhe qetësi të mendjes në rast fatkeqësie.

Sigurimi i Jetës i Kombinuar me Afat