Karriera

Përkushtimi dhe ambicia e stafit tonë për tu ofruar një shërbim të shkëlqyer klientëve  na kanë çuar drejt suksesit. Progresi i arritur derimë tani  është fryt i punës së mbi 1200 punonjësve dhe agjentëve të rrjetit të SIGAL UNIQA në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.  Ky rezultat i atribuohet rëndësisë së  veçantë që i kushtohet  rekrutimit të personave me përgatitjen dhe ambicien e duhur dhe zhvillimit personal duke nxitur potencialin e çdo punonjësi.

SIGAL UNIQA, si pjesë e një grupi të fuqishëm evropian si UNIQA Insurance Group, ka në bazën e politikave të veta të burimeve njerëzore, filozofinë dhe eksperiencat më të mira evropiane si rezultat i të cilave standardet e punës janë të njëjta me ato që ofrohen në kompanitë evropiane.

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

1-Mjek

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë për Mjekësi;
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 2 (dy) vjet;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (të shkruar dhe të folur), preferohet njohja edhe e gjuhës gjermane;
 • Të ketë njohuri shumë te mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet;
 • Të jetë i përkushtuar dhe dinamik;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese në të folur dhe të shkruar, aftësi analizuese, vlerësuese dhe negociuese si dhe aftësi në mbajtjen e saktë të dokumentacionit.

2-Drejtor Marketing

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

 • Të ketë diplomë universitare në Marketing (diplome Masteri MBA përbën përparësi);
 • Të ketë minimumi 10 vjet eksperiencë pune;
 • Të ketë eksperiencë në hartimin dhe zbatimin e strategjive marketing dhe fushatave të marketingut mix;
 • Të ketë aftësi drejtuese dhe të menaxhimit të stafit;
 • Të jetë krijues, energjik, të marrë përgjegjësi dhe të jetë i aftë të zgjidhë problemet;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyra ndërvepruese me kolegë, partnerë biznesi dhe nivele të larta menaxhimi;
 • Të jetë i organizuar dhe metodik, i motivuar, proaktiv dhe të ndërmarrë iniciativa;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur);
 • Njohuri të shkëlqyera të programeve kompjuterike.

3-Specialist i Administrimit të Policave të Sigurimit

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Ekonomi;
 • Të ketë eksperiencë pune minimumi 2 vjet;
 • Te kete njohuri per sistemin e Sigurimeve;
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur);
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

4-Specialist Finance

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin Ekonomik.
 • Të ketë mbi 2 vjet eksperiencë pune në profesion.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
 • Njohuri shumë të mira të programeve të specializuara në këtë fushë.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi analizuese dhe vlerësuese si dhe aftësi në mbajtjen e saktë të  dokumentacionit.

5-Specialist i Marrjes në Sigurim Marine

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

 • Të ketë përfunduar Fakultetin e Marinës.
 • Të ketë dy vjet eksperiencë pune.
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

6-Specialist i trajtimit të dëmeve

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.
 • Të ketë dy vjet eksperiencë pune.
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
 • Të ketë aftësi shumë të mira analizuese dhe monitoruese.

7- Specialist për Marrëdhëniet me Median

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

 • Të ketë ketë kryer arsimin e lartë dhe të jetë diplomuar;
 • Të ketë  përvojë pune mbi mbi 3 vjet si gazetar ekonomie në median e shkruar;
 • Te ketë eksperiencë në përgatitjen e raportimeve mbi zhvillimet ekonomike të pasqyruara në media;
 • Të ketë eksperience pune në institucione financiare, në pasqyrimin e aktivitetit financiar të institucionit;
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative dhe komunikimi, si dhe për të punuar në grup, angazhim profesional, efiçencë në punë, etj;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe te folur);
 • Të  ketë njohuri të mira kompjuterike;
 • Preferohet të ketë njohuri të mira të tregut të sigurimeve

8- Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë.
 • Te ketë tre vjet eksperiencë në punë dhe preferohet të ketë eksperiencë pune 2 vjet në fushën e sigurimeve për marrjen në sigurim.
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, internet.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese

9-Zv.Drejtor Finance dhe Kontabilitet

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Finance / Kontabilitet ose fusha te tjera të ngjashme, preferohet çertifikim profesional ne Kontabilitet (preferohet Kontabel i Miratuar);
 • Të ketë eksperience në menaxhimin e kontabilitetit, kreditimit, kostos dhe perfitueshmerisë, të perfituara ne institucione mikrofinanciare apo banka;
 • Të ketë njohuri të avancuara ne lidhje me rregulloret përkatese statutore shqiptare për kompanitë dhe institucionet financiare jo-banka, parimet e kontabilitetit, legjislacioni ligjor lokal dhe ligjet per taksat dhe punësimin;
 • Të ketë njohuri mbi politikat dhe procedurat operacionale, kreditimin e produkteve dhe shërbimeve;
 • Të ketë njohuri të sistemeve të kontabilitetit;
 • Të ketë eksperiencë pune minimumi 5 vjet eksperience bankare ose ne institucionet jo bankare te licensuara nga Banka e Shqipërisë;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).

Të interesuarit, brenda datës 16.08.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe           2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.

Keni Pyetje?

+ 355 4 2233 308 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal.com.al